Közadatok

FELTÖLTÉS ALATT

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó
kötelezően nyilvános adatbázis

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat

Feltöltés dátuma

Frissítés

Megőrzés

Letöltés

Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,
székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme,
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Letöltés

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Letöltés

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes
szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Letöltés

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati
vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
és az ügyfélfogadási rend

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Letöltés

5.

Testületi szerv
esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása,
elérhetősége

6.

A közfeladatot
ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy
alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1.
pontban meghatározott adatai

7.

A közfeladatot
ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő
gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének
neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

8.

A közfeladatot
ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége
(postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító
okirata, kezelő szervének tagjai

9.

A közfeladatot
ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a
költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító
határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának
elérhetősége, működési engedélye

10.

A közfeladatot
ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és
címe, valamint a főszerkesztő neve

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására
jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett
törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott
adatai

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Letöltés

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat

Feltöltés
dátuma

Frissítés

Megőrzés

Letöltés

Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,
közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési
szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos
és teljes szövege

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot évig 1 archívumban tartásával

Letöltés

2.

Az országos
illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében
a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
magyar és angol nyelven

3.

A helyi
önkormányzat önként vállalt feladatai

4.

Államigazgatási, önkormányzati,
és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok,
okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása,
alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja
(helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési,
fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető
formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése,
időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke,
tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő
kötelezettségekről

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások
igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból
adott kedvezmények

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot évig 1 archívumban tartásával

Letöltés

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az
adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok
forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi
nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti
azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a
hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot évig 1 archívumban tartásával

Letöltés

7.

A közfeladatot
ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a
kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

8.

A testületi szerv döntései
előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja,
eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá
nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a
testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

9.

A törvény alapján
közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi
önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott
előterjesztések a benyújtás időpontjától

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett
hirdetmények, közlemények

Folyamatosan

Folyamatosan

Legalább 1 évig archívumban tartásával

Nyitólap

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Folyamatosan

Az előző állapot évig 1 archívumban tartásával

Álláspályázatok

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános
megállapításai

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően
haladéktalanul

Az előző állapot évig 1 archívumban tartásával

Letöltés

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol
kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal
foglalkozó személy neve

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

Letöltés

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli
változásuk

Negyedévente

Az előző állapot évig 1 archívumban tartásával

Link

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Negyedévente

Az előző állapot évig 1 archívumban tartásával

Letöltés

16.

Azon közérdekű
adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot
ellátó szerv az egyik szerződő fél

17.

A közfeladatot
ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

18.

A közfeladatot ellátó
szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

19.

A közfeladatot
ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról
szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok
listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a
közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról
szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás,
a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

20.

A 19. sor szerinti
közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető
változata

21.

A 19. sor szerinti
közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre
bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező
tényezőkkel együttesen

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati
tájékoztatás

23.

A közfeladatot
ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról
szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások
szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának,
valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

24.

A közfeladatot
ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról
szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos
jogot biztosító megállapodások szövege

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon
jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés
vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató
hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható
közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével
összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja
elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

 

III. Gazdálkodási adatok

Adat

Feltöltés
dátuma

Frissítés

Megőrzés

Letöltés

Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése,
számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

Letöltés

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak
létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve
összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére,
és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb
alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább
1 évig archívumban tartásával

Letöltés

3.

A közfeladatot
ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési
támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére,
továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve,
ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a
kedvezményezett lemond

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő,
ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a
szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött
szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai,
a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő
beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi
adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén
a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell
figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy
évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az
ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy
költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú
szerződések értékét egybe kell számítani

A letöltésre kattintva látható

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

Letöltés

A letöltésre kattintva látható

5.

A koncesszióról
szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók
adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

6.

A közfeladatot
ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-
támogatására képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai
oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet
támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő
kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

7.

Az Európai Unió
támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerződések

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

Pályázatok

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az
ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A letöltésre kattintva látható

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

Letöltés

A letöltésre kattintva látható